Regulamin

REGULAMIN FIRMY USŁUGOWO HANDLOWEJ – PUCYBUTY

 

WŁAŚCICIELEM, WYKONAWCĄ, SPRZEDAWCĄ ORAZ ADMINISTRATOREM JEST:

JAKUB BARTOSZEK, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ

VENDO JAKUB BARTOSZEK, UL. KOŚCIELNA 56, 98-260 BURZENIN, O NUMERZE NIP: 8272257438 ORAZ REGON: 101642737 WPISANĄ DO CEIDG (CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ).

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

STRONA INTERNETOWA DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/PUCYBUTY

PROWADZONA JEST PRZEZ JAKUBA BARTOSZEK PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: VENDO JAKUB BARTOSZEK – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSTAWIONE SĄ POWYŻEJ. SIEDZIBA FIRMY PUCYBUTY MIEŚCI SIĘ WE WROCŁAWIU PRZY UL. SOKOLNICZEJ 7/17 PAWILON 6.

 

POZOSTAWIENIE BUTÓW W SIEDZIBIE FIRMY (LUB PRZESŁANIE ICH POCZTĄ) OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

KUPUJĄCY MOŻE SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA 24 GODZINY NA DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, LUB BEZPOŚREDNIO W SIEDZIBIE FIRMY [CZYNNEJ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 12:00 DO 19:00). CENY USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SIEDZIBIE FIRMY I NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄ PODANE W POLSKICH ZŁOTYCH.

KUPUJĄCY PONOSI KOSZTY JAKIE WYNIKAJĄ Z UMÓW, ZAWARTYCH PRZEZ KUPUJĄCEGO Z PODMIOTAMI TRZECIMI, ZA MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z OKREŚLONYCH FORM KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ SPRZEDAWCA NIE POBIERA ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT ANI ŚWIADCZEŃ ZA MOŻLIWOŚĆ KOMUNIKOWANIA SIĘ Z NIM. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI FIRMY PUCYBUTY SĄ USŁUGI SZEWSKIE, CZYSZCZENIE, RENOWACJA I PERSONALIZACJA OBUWIA, ORAZ SPRZEDAŻ DETALICZNA ŚRODKÓW DO KONSERWACJI OBUWIA ORAZ AKCESORIÓW ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET, ORAZ BEZPOŚREDNIO W SIEDZIBIE FIRMY.

 

II DEFINICJE

 

REGULAMIN – NINIEJSZY REGULAMIN WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI; INFORMUJĄCY O OBOWIĄZKACH ORAZ UPRAWNIENIACH DWÓCH STRON UMOWY;

STRONA – STRONĄ UMOWY JEST KUPUJĄCY LUB SPRZEDAWCA/WYKONAWCA (FIRMA PUCYBUTY); W PRZYPADKU POJĘCIA STRONY – ROZUMIE SIĘ KUPUJĄCEGO ORAZ SPRZEDAWCĘ/WYKONAWCĘ ŁĄCZNIE;

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ STRONY, PRZY BRAKU JEDNOCZESNEJ OBECNOŚCI DWÓCH STRON UMOWY; UMOWA ZAWIERANA JEST Z WYKORZYSTANIEM KANAŁÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ, DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ FIRMY PUCYBUTY;

KANAŁY KOMUNIKACJI – OKREŚLONE FORMY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA ODLEGŁOŚĆ;

STRONA INTERNETOWA – STRONA INTERNETOWA FIRMY PUCYBUTY POD ADRESEM HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/PUCYBUTY ;

SPRZEDAWCA– JAKUB BARTOSZEK, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ VENDO JAKUB BARTOSZEK, UL. KOŚCIELNA 56, 98-260 BURZENIN, O NUMERZE NIP: 8272257438 ORAZ REGON: 101642737 WPISANĄ DO CEIDG (CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ);

USŁUGODAWCA – JAKUB BARTOSZEK, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ VENDO JAKUB BARTOSZEK, UL. KOŚCIELNA 56, 98-260 BURZENIN, O NUMERZE NIP: 8272257438 ORAZ REGON: 101642737 WPISANĄ DO CEIDG (CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ);

WYKONAWCA – JAKUB BARTOSZEK, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ VENDO JAKUB BARTOSZEK, UL. KOSCIELNA 56, 98-260 BURZENIN, O NUMERZE NIP: 8272257438 ORAZ REGON: 101642737 WPISANĄ DO CEIDG (CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ);

KLIENT – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA ORAZ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, NABYWAJĄCA PRODUKTY/USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, TELEFONICZNIE LUB BEZPOŚREDNIO, W PLACÓWCE FIRMY;

KONSUMENT – OSOBA FIZYCZNA NABYWAJĄCA PRODUKTY/USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, TELEFONICZNIE, LUB BEZPOŚREDNIO W PLACÓWCE FIRMY W CELU NIEZWIĄZANYM BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ KUPUJĄCY – KLIENT ORAZ KONSUMENT ŁĄCZNIE;

USŁUGOBIORCA – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA ORAZ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, KURZY-STAJĄCA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SKLEP;

ZAMÓWIENIE – ZŁOŻONA PRZEZ KUPUJĄCEGO ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB BEZPOŚREDNIO W PLACÓWCE FIRMY PUCYBUTY OFERTA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY;

UŻYTKOWNIK – KAŻDY PODMIOT KORZYSTAJĄCY ZE STRONY INTERNETOWEJ; UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY TOWARU ZAWARTA POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KUPUJĄCYM ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ;

PRODUKT – KAŻDY PRZEDMIOT SPRZEDAWANY ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, LUB BEZPOŚREDNIO W PLACÓWCE FIRMY PUCYBUTY;

FORMA PŁATNOŚCI – FORMA ZAPŁATY ZA ZAMÓWIONY PRODUKT, WYBRANA PRZEZ KUPUJĄCEGO PODCZAS SKŁADANEGO ZAMÓWIENIA OFEROWANA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ LUB W WYNIKU INDYWIDUALNYCH USTALEŃ PROWADZONYCH ZE SKLEPEM W INNEJ FORMIE NIŻ PREZENTOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ FORMY PŁATNOŚCI;  

FORMA DOSTAWY – FORMA DOSTARCZENIA ZAMÓWIONEGO PRODUKTU/USŁUGI, WYBRANA PRZEZ KUPUJĄCEGO PODCZAS SKŁADANEGO ZAMÓWIENIA LUB W WYNIKU INDYWIDUALNYCH USTALEŃ PROWADZONYCH ZE SKLEPEM W INNEJ FORMIE NIŻ PREZENTOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ FORMY DOSTAWY;

DOKUMENT SPRZEDAŻY – FAKTURA LUB PARAGON, W ZALEŻNOŚCI OD WSKAZAŃ KUPUJĄCEGO; MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ KUPUJĄCEGO W ZŁOŻONYM ZAMÓWIENIU, POD KTÓRY MA ZOSTAĆ DOSTARCZONY ZAKUPIONY PRZEZ KUPUJĄCEGO PRODUKT;

MOMENT WYDANIA PRODUKTU – MOMENT, W KTÓRYM KUPUJĄCY LUB INNA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU OSOBA OBEJMUJE PRODUKT BĘDĄCY PRZEDMIOTEM ZAWARTEJ UMOWY W POSIADANIE;

ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ADRES LUB ADRESY WSKAZANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ JAKO ADRESY DO SKŁADANIA OKREŚLONYCH OŚWIADCZEŃ, BĘDĄCE ADRESAMI DO KORESPONDENCJI;

PRZEDMIOT UMOWY LUB PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – WYBRANE PRZEZ KUPUJĄCEGO PRODUKTY LUB USŁUGI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM UMOWY LUB PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA; W ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY WLICZA SIĘ RÓWNIEŻ ŚWIADCZENIE DOSTAWY PRODUKTU PRZEZ SPRZEDAWCĘ, W PRZYPADKU WYBRANIA PRZEZ KUPUJĄCEGO JEDNEJ Z OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ FORM DOSTAWY PRODUKTU;

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – ZNAJDUJĄCY SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SYSTEM TECHNICZNY UMOŻLIWIAJĄCY ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KUPUJĄCEGO POPRZEZ DOSTĘPNY KOMUNIKATOR; WADA – WADA PRAWNA LUB WADA FIZYCZNA ZAKUPIONEGO PRODUKTU;

III SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

FIRMA PUCYBUTY PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE RODZAJE PŁATNOŚCI:

  1. A) PRZEDPŁATA – PŁATNOŚĆ PRZELEWEM BANKOWYM – WPŁATA NA RACHUNEK BANKOWY FIRMY PEŁNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WYLICZONEJ W KALKULACJI, PRZED DOSTARCZENIEM ZAMÓWIONEGO TOWARU;
  2. B) GOTÓWKĄ W PLACÓWCE FIRMY;
  3. C) KARTĄ PŁATNICZĄ.

KUPUJĄCY DOKONUJE ZAKUPU TOWARU ORAZ ZAMÓWIENIA USŁUGI WEDŁUG CEN ORAZ WYSOKOŚCI KOSZTÓW DOSTAWY OBOWIĄZUJĄCYCH W CHWILI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA. OPŁATA ZA USŁUGĘ POBIERANA JEST Z GÓRY. SPRZEDAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY CEN ORAZ WYSOKOŚCI KOSZTÓW DOSTAWY, W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU ZMIANY CENNIKÓW USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PODMIOT REALIZUJĄCY DOSTAWY. POSTANOWIENIE TO NIE DOTYCZY ZAMÓWIEŃ JUŻ REALIZOWANYCH. AKTUALNE CENY ORAZ WYSOKOŚCI KOSZTÓW DOSTAWY PRZEDSTAWIONE SĄ NA PODSTRONIE STRONY INTERNETOWEJ.

 

  1. ZBIERANIE, WYKORZYSTANIE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W FORMULARZU PRZEZ VENDO JAKUB BARTOSZEK UL. KOŚCIELNA 56, 98-260 BURZENIN W CELU WYSYŁANIA ELEKTRONICZNYCH INFORMACJI HANDLOWYCH. DANE PODAJĘ DOBROWOLNIE WIEDZĄC ŻE PRZYSŁUGUJE M I P R A W O D O I C H W G L Ą D U I E D Y C J I .

 

DOSTAWA NASTĘPUJE NA ADRES WSKAZANY PRZEZ KUPUJĄCEGO W ZAMÓWIENIU. DOSTAWY SĄ REALIZOWANE POPRZEZ FIRMĘ POCZTĘ POLSKĄ.

KOSZT DOSTAWY PONOSI KUPUJĄCY.

KUPUJĄCY MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU INNEJ FORMY DOSTAWY ( PRZEWOŹNIKA) NIŻ OFEROWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ. W TAKIM PRZYPADKU JEDNAK, RYZYKO UTRATY, USZKODZENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁKĘ Z CHWILĄ WYDANIA JEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ PRZEWOŹNIKOWI SPOCZYWA NA KUPUJĄCYM.

JEŻELI SPRZEDAWCA NIE MOŻE SPEŁNIĆ ŚWIADCZENIA Z TEGO POWODU, ŻE TOWAR NIE JEST DOSTĘPNY, NIEZWŁOCZNIE, NAJPÓŹNIEJ JEDNAK W TERMINIE TRZYDZIESTU DNI OD ZAWARCIA , UMOWY, ZAWIADOMI O TYM KUPUJĄCEGO, KTÓRY PODEJMIE DECYZJĘ O DALSZYCH LOSACH ZŁOŻONEGO PRZEZ NIEGO ZAMÓWIENIA JEŻELI SPRZEDAWCA NIE MOŻE WYKONAĆ ŚWIADCZENIA O WŁAŚCIWOŚCIACH INDYWIDUALNIE ZAMÓWIONYCH PRZEZ KUPUJĄCEGO Z POWODU PRZEJŚCIOWEJ NIEMOŻNOŚCI JEGO SPEŁNIENIA, SPRZEDAWCA MOŻE ZA ZGODĄ KUPUJĄCEGO SPEŁNIĆ ŚWIADCZENIE ZASTĘPCZE, ODPOWIADAJĄCE TEJ SAMEJ JAKOŚCI I PRZEZNACZENIU ORAZ ZA TĘ SAMĄ CENĘ LUB WYNAGRODZENIE LUB W INNY USTALONY PRZEZ STRONY SPOSÓB.

ZALECA SIĘ, ABY KONSUMENT W ROZUMIENIU ART. 221 KODEKSU CYWILNEGO, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DOKONAŁ SPRAWDZENIA STANU TOWARU PO DOSTARCZENIU PRZESYŁKI I W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO DOSTAWĘ (KURIER, OPERATOR POCZTOWY, ETC.) SPISAŁ ODPOWIEDNI PROTOKÓŁ. SPRAWDZENIE PRZESYŁKI UŁATWI I PRZYSPIESZY DOCHODZENIE EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ OD PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO W PRZYPADKU MECHANICZNEGO USZKODZENIA PRZESYŁKI POWSTAŁEGO W TRAKCIE TRANSPORTU. W TAKICH SYTUACJACH ZALECA SIĘ, ABY KONSUMENT SKONTAKTOWAŁ SIĘ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W JAK NAJSZYBSZYM CZASIE ZE SPRZEDAWCĄ TELEFONICZNIE: (+48) 508 608 440 BĄDŹ ZA POMOCĄ KOMUNIKATORA NA STRONIE INTERNETOWEJ KUPUJĄCY KTÓRY NIE JEST KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART.221 KODEKSU CYWILNEGO, JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA STANU TOWARU PO DOSTARCZENIU PRZESYŁKI I W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO DOSTAWĘ (KURIER, OPERATOR POCZTOWY ETC.). W PRZYPADKU STWIERDZENIA USZKODZEŃ MECHANICZNYCH PRZESYŁKI POWSTAŁYCH W TRAKCIE TRANSPORTU KLIENT POWINIEN SPISAĆ PROTOKÓŁ SZKODY I NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ TELEFONICZNIE: : (.48) 508 608 440 BĄDŹ ZA POMOCĄ KOMUNIKATORA NA STRONIE INTERNETOWEJ KUPUJĄCY MA MOŻLIWOŚĆ ODBIORU OSOBISTEGO ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW W PLACÓWCE FIRMY, WE WROCŁAWIU PRZY UL. SOKOLNICZEJ 7/17 PAWILON 6, PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU ZE SPRZEDAWCĄ. PLACÓWKA JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZINY 12:00 DO 19:00.

 

  1. USŁUGI SZEWSKIE, CZYSZCZENIE I RENOWACJA

 

FIRMA PUCYBUTY PRZYJMUJE OBUWIE DO NAPRAW SZEWSKICH, CZYSZCZENIA ORAZ RENOWACJI. ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA USŁUGI NA PRZYJĘTYM PRZEDMIOCIE W SPOSÓB FACHOWY.

 

FIRMA PUCYBUTY PRZYJMUJE BUTY OCZYSZCZONE Z BŁOTA, PIASKU ORAZ INNYCH NIECZYSTOŚCI. DOWODEM ZAWARCIA UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG OBUWNICZYCH JEST WYDANIE KARTY ZAMÓWIENIA Z PRZYDZIELONYM NUMEREM  W PUNKCIE PRZYJĘĆ.

 

FIRMA PUCYBUTY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA PRZYJĘTYCH ZLECEŃ W TERMINIE MAX. 45 DNI KALENDARZOWYCH. W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA PRZEZ FIRMĘ PUCYBUTY TERMINU 45 DNI KALENDARZOWYCH, KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE BONIFIKATA W WYSOKOŚCI 5% OGÓLNEJ WARTOŚCI USŁUGI.

ROSZCZENIA KLIENTÓW, WYNIKAJĄCE ZE ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA ODDANYCH DO PRANIA PRZEDMIOTÓW – SĄ ROZPATRYWANE I ZAŁATWIANE W PUNKCIE PRZYJĘĆ.

 

CZAS ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 30 DNI, LICZĄC OD DATY ZŁOŻENIA ROSZCZENIA PRZEZ KLIENTA. W PRZYPADKU USZKODZEŃ I ZAGUBIEŃ POWSTAŁYCH Z WINY FIRMY PUCYBUTY, ODSZKODOWANIE DLA KLIENTA STANOWI KWOTĘ WYCENIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ/UBEZPIECZYCIELA, Z KTÓRYM FIRMA PUCYBUTY MA PODPISANĄ UMOWĘ.

 

FIRMA PUCYBUTY NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK WAD UKRYTYCH W PRZYJĘTYCH PRZEDMIOTACH LUB NIEODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW ORAZ ZA: RZEPY, ZAMKI BŁYSKAWICZNE, SUWAKI, KLAMRY, ŚCIĄGACZE GUMOWE, HAFTY, CEKINY, NAPISY.

 

FIRMA PUCYBUTY NIE GWARANTUJE CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA PLAM. PRZY ODDAWANIU OBUWIA NALEŻY WSKAZAĆ USZKODZENIA OBUWIA, W TYM PLAMY. INFORMACJE, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE W MOMENCIE ODDAWANIA OBUWIA A ZOSTANĄ PRZEKAZANE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE PRZY EWENTUALNYCH REKLAMACJACH W PRZYSZŁOŚCI. JAKOŚĆ WYKONANIA USŁUGI NALEŻY SPRAWDZIĆ W CHWILI ODBIORU PRZEDMIOTU ZLECENIA. PÓŹNIEJSZE REKLAMACJE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI LOSOWYCH, UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH CAŁKOWICIE LUB CZASOWO REALIZACJĘ ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA, FIRMA PUCYBUTY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WSTRZYMANIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA – O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ KLIENTA.

 

FIRMA PUCYBUTY NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK BŁĘDNEJ INFORMACJI UMIESZCZONEJ PRZEZ PRODUCENTA ODNOŚNIE WARUNKÓW CZYSZCZENIA OBUWIA, UBYTEK BARWNIKA, POŁYSKU, ZMIANĘ ELASTYCZNOŚCI WYROBÓW, ZMIANĘ ORYGINALNEGO ODCIENIA OBUWIA.

NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA CZYŚCIMY OBUWIE NIE POSIADAJĄCE OZNAKOWANIA PRODUCENTA O SPOSOBIE CZYSZCZENIA, OBUWIE Z PLAMAMI NIE – GWARANTUJĄC USUNIĘCIA PLAM NIEWIADOMEGO POCHODZENIA, PLAM STARYCH LUB UPRZEDNIO CZYSZCZONYCH, OBUWIA Z APLIKACJAMI Z KORALIKÓW, CEKINÓW, ITP.

 

FIRMA PUCYBUTY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZWROTU PRZEDMIOTU KLIENTOWI BEZ WYKONANIA USŁUGI, JEŚLI PO DOKŁADNYM ZBADANIU OKAŻE SIĘ, ŻE PRZEDMIOCIE POWIERZONYM NIE BĘDZIE MOŻNA WYKONAĆ USŁUGI Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH. FIRMA PUCYBUTY MA PRAWO ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA PRZEDMIOTÓW ZNISZCZONYCH, BUDZĄCYCH POWSZECHNĄ ODRAZĘ I PRZEDMIOTÓW NIE NADAJĄCYCH SIĘ DO PRANIA.

 

W PRZYPADKU NIEODEBRANIA OBUWIA W CIĄGU 10 DNI ROBOCZYCH OD WYZNACZONEGO TERMINU/PIERWSZEJ INFORMACJI SMS O REALIZACJI ZAMÓWIENIA LUB NIEPOINFORMOWANIA FIRMY PUCYBUTY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ODBIORU OBUWIA W WW. TERMINIE Z PRZYCZYN LOSOWYCH UZNAJE SIĘ, ŻE KLIENT ZOSTAJE OBCIĄŻONY KOSZTAMI Z TYTUŁU MAGAZYNOWANIA OBUWIA W WYSOKOŚCI PARA/2ZŁ/DZIEŃ X ILOSC PRZEKROCZONYCH DNI ROBOCZYCH.

 

W PRZYPADKU NIEODEBRANIA OBUWIA W CIĄGU 60 DNI ROBOCZYCH OD WYZNACZONEGO TERMINU/PIERWSZEJ INFORMACJI SMS O REALIZACJI ZAMÓWIENIA LUB NIEPOINFORMOWANIA FIRMY PUCYBUTY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ODBIORU OBUWIA W WW. TERMINIE Z PRZYCZYN LOSOWYCH UZNAJE SIĘ, ŻE KLIENT WYZBYŁ SIĘ WŁASNOŚCI OBUWIA W ROZUMIENIU ART. 180 KODEKSU CYWILNEGO (PORZUCENIE RZECZY), FIRMA PUCYBUTY MOŻE WEDŁUG SWOJEGO UZNANIA ODDAĆ OBUWIE NA CELE CHARYTATYWNE LUB POZOSTAWIĆ W MAGAZYNIE NA RYZYKO I KOSZT KLIENTA. WSZELKIE SPORY WYNIKŁE NA PODSTAWIE REGULAMINU FIRMY PUCYBUTY PODLEGAJĄ ROZPATRZENIU PRZEZ WŁAŚCIWY SĄD KONSUMENCKI.

 

KORZYSTANIE Z USŁUG FIRMY PUCYBUTY OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

  Numer telefonu : 508 608 440

Adres : Sokolnicza 7/17 pawilon 6, 53-676   Wrocław

pucylogowhite